Alvorens een bestelling te plaatsen dient de klant steeds de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand te lezen. Elke online of telefonische bestelling wordt beschouwd als een uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand.

De website is zodanig gemaakt dat een bestelling enkel kan worden geplaatst na het aanvinken van het vakje “ik aanvaard” de algemene voorwaarden.

Bijgevolg erken je bij het plaatsen van een bestelling dat je de algemene voorwaarden, hierna AVV genoemd, gelezen en aanvaard hebt.

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE VERKOPER

EVERCAR SPRL
Rue de l’Yser, 250 à 4430 ANS(Belgique)
KBO - BTW BE 0460.762.767
Tel. 04/290.09.73
Fax 04/290.03.73
E-mail www.evercar.beinfo@evercar.be

2. ALGEMEEN EN DEFINITIES

Uitsluitend de onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand (online of per telefoon). Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, zelfs die vermeld op de bestelbon van de koper.

EVERCAR behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De lopende contracten blijven echter onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing waren op het moment waarop de verkoop afgesloten werd.

Na de bestelling ontvangt de klant een bevestiging ervan.

De klant kan de algemene verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op het moment van het afsluiten van het contract opslaan.

Het formaat laat de klant toe de algemene voorwaarden te downloaden. Zo kan de klant de geldende voorwaarden steeds bewaren.

EVERCAR is enkel actief in België. Wij kunnen geen enkele bestelling aanvaarden waarvoor het leveringsadres buiten België ligt.

De overeenkomst kan in het Frans afgesloten worden. De klant kan onderhavige pagina laten vertalen. Niettemin is enkel de Franse versie van toepassing om de rechten en de plichten van de partijen vast te leggen.

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor de verkoop aan « consumenten », waarbij consument begrepen wordt als iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet binnen een commerciële, industriële, artisanale of beroepsactiviteit kaderen en dus elk professioneel gebruik uitsluit.

3. AFSLUITEN VAN DE VERKOOP OP AFSTAND

Om een product online te bestellen, dient de klant het artikel aan zijn winkelmandje toe te voegen.

Vervolgens dient hij de leveringswijze te kiezen.

Hij dient het formulier met zijn persoonlijke gegevens in te vullen.

Hij vinkt het vakje aan om te bevestigen dat hij kennis heeft genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en deze aanvaardt.

Hij kiest de betalingswijze.

Wanneer de betaling is uitgevoerd, zal de verkoper de bestelling bevestigen. De verkoop zal pas definitief afgesloten zijn na ontvangst van de bevestigings-e-mail, hierna « e-mail » genoemd.

Klanten die niet over een e-mailadres beschikken kunnen een bevestigings-SMS ontvangen op voorwaarde dat ze op de identificatiefiche de gegevens hebben ingevuld om deze SMS te ontvangen.

EVERCAR behoudt zich het recht voor om bijkomende informatie te vragen alvorens een bestelling te aanvaarden.

Voorts behoudt ze zich het recht voor om de uitvoering van een bestelling te weigeren indien zij geen adequaat antwoord ontvangen heeft. Ze kan eveneens weigeren de bestelling te aanvaarden, indien zij vreest voor een poging tot fraude met betrekking tot het gebruik van deze website.

Door een bestelling via deze website te plaatsen, garandeert de koper:

  • dat hij minstens 18 jaar oud is en dat hij juridisch bekwaam is om contracten af te sluiten;
  • dat hij in België gedomicilieerd is ;
  • dat de aankoop van de producten op deze website geen betrekking hebben op zijn professionele activiteiten en beperkt zijn tot een strikt persoonlijk gebruik.

4. OVERDRACHT VAN EIGENDOM

Partijen komen overeen af te wijken van artikel 1583 van het Burgerlijk wetboek, de verkochte, geleverde goederen blijven het exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de totale som van de factuur. Toch worden, ondanks de clausule aangaande voorbehoud van eigendom, alle risico’s op verlies en beschadiging van de betreffende producten overgedragen op de klant zodra hij deze in bezit neemt.

5. PRIJS

De verkoopsprijzen van de onlineproducten op deze site zijn aangegeven in Euro, inclusief alle taksen. Ze zijn van toepassing op het moment van de registratie van de bestelbon door de klant.

De prijzen zijn inclusief de belasting over de toegevoegde waarde van toepassing op de dag van de bestelling. Elke wijziging van het toepasselijke tarief doorgevoerd door de wetgever zal automatisch verrekend worden in de prijzen van de verkochte producten.

De prijzen zijn exclusief verzendkosten, die extra gefactureerd worden. Gelieve de titel « Levering en kosten » hierna aandachtig te lezen.

6. BETALING

Alle bestellingen dienen in Euro te worden betaald. Om de bestelling te betalen, kan de klant uit volgende betalingsmodaliteiten kiezen:

a)   betaling met bankkaart

b)   met klassieke bankoverschrijving . In dit geval worden de producten pas geleverd na ontvangst van de betaling.

De bestelling zal ook pas bevestigd worden na ontvangst van de betaling.

7. VEILIGHEID VAN DE BETALINGEN

Betalingen uitgevoerd op deze site worden door het Hipay systeem beveiligd.

Niettemin komt de gehele verantwoordelijkheid van deze betalingswijze toe aan de bankinstellingen die deze betalingswijze ter beschikking stellen. De verkopende vennootschap kan op generlei wijze aansprakelijk gehouden worden voor pogingen tot fraude of fraude gedaan tijdens de uitvoering van de betaling. In het kader van de fraudebestrijding behoudt de beheerder van deze site het recht voor om het geheel aan gegevens gecodeerd door de koper ter beschikking te stellen en dit teneinde na te gaan of de persoon die de bestelling geplaatst heeft wel degelijk deze is die de betaling heeft uitgevoerd, teneinde ieder frauduleus gebruik van de nummers van bankkaarten te vermijden.

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling uit te stellen of te annuleren indien zou blijken dat de bestelling hiervan verdacht is.

8. LEVERING

Alle producten worden geleverd aan het adres of het afhaalpunt aangegeven door de klant. Teneinde de afgifte te beveiligen dient de klant zijn identiteit te bewijzen. De klant tekent voor ontvangst.

Facturen kunnen gedownload worden op deze site (of er wordt op het moment van de verzending een kopie van de factuur per e-mail verstuurd).

8.1 Keuze en modaliteit van levering

a)    levering thuis

b)    levering op afhaalpunt

c)     levering aan magazijn

9. LEVERINGSTIJDEN

De artikelen in voorraad op het moment van de bestelling kunnen binnen de tussen partijen overeengekomen tijd geleverd worden.

De levertijden op een afhaalpunt zijn:

De levertijden voor afhaling in magazijn zijn:

Voor artikelen die niet in voorraad zijn op het moment van de bestelling dient een leveringstijd van 30 dagen als normaal beschouwd te worden.

Na een termijn van 60 dagen kan de koper de verkoper in gebreke stellen om het product te leveren. Indien na deze ingebrekestelling het product niet binnen de veertien dagen geleverd wordt, kan de koper overgaan tot de kosteloze opzegging van de verkoopsovereenkomst.

De verkoper is niet aansprakelijke voor schade ingevolge een laattijdige of geen levering door de door de koper gekozen transporteur. De verkoper stelt op deze site verschillende leveringswijze voor, door serieuze firma’s. Doch kan hij de aansprakelijkheid van hen niet garanderen.

10. TERUGZENDING EN TERUGBETALING – WETTELIJK HERROEPINGSRECHT

De klant heeft het recht om het bedrijf ervan op de hoogte te brengen dat hij afziet van de aankoop, zonder sancties en zonder opgave van de redenen, en dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag van de levering van het goed.

De klant kan zich terugtrekken door middel van het herroepingsformulier op de pagina « Terugzending of herroeping of downloaden via de volgende link:

Herroepingsformulier

Het gedownloade formulier via de voorstaande link dient te worden teruggezonden per e-mail naar het volgende adres: info@evercar.be of per post naar het volgende adres:

EVERCAR SPRL
Rue de l’Yser, 250 à 4430 ANS(België)

De artikelen dienen onmiddellijk te worden teruggezonden.

Niettemin geven wij er de voorkeur aan dat het herroepingsformulier ons via e-mail wordt toegezonden om de exacte datum van de verzending ervan te bewijzen.

Bij het versturen van het herroepingsformulier zal de verkoper de ontvangst ervan en de overweging van de wens tot herroeping binnen de 48 uur bevestigen.

De producten kunnen in de mate van het mogelijke in hun originele verpakking met alle geleverde toebehoor en in hun originele staat worden teruggestuurd. De klant blijft aansprakelijk voor elke waardevermindering van en/of vernieling aan de geleverde goederen.

Alle gestorte bedragen zullen binnen de 14 dagen na melding van zijn wil tot herroeping aan de klant terugbetaald worden via hetzelfde betalingsmiddel als waarmee de klant zijn aankoop heeft betaald. De terugbetaling kan echter uitgesteld worden tot ontvangst van het pakket of ontvangst van bewijs dat het verstuurd is.

De kosten voor terugzending zijn ten laste van de koper.

De koper ziet af van zijn recht tot herroeping indien hij het product zo gebruikt heeft dat het niet meer teruggestuurd kan worden in een staat die overeenkomt met de staat waarin het zich bevond op het moment van levering.

11. GARANTIE

In overeenstemming met de wet van toepassing op het moment van de opstelling van deze AVV zal deze aankoop gedurende een periode van twee jaar genieten van de wettelijk garantie, te beginnen vanaf de dag van levering.

12. BEWIJS

De partijen aanvaarden alle elektronische bewijzen, aldus afwijkende van de burgerlijke regels voor bewijsvoering.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID

Onderhavige AVV worden beheerst door het Belgisch recht.

Frans is de enige uitgangstaal.

De bevoegde rechtbank is die van de plaats waar de verkoper zijn maatschappelijke zetel heeft.

14. DIVERSE

De verkoper is gemachtigd alle leveringen of zijn prestaties, geheel of gedeeltelijk, op te schorten ingevolge overmacht of onvoorzienigheden.

Vertraging in de productie, moeilijkheden bij de aanschaf van goederen of het in gebreke blijven van een leverancier of onderaannemer worden beschouwd als overmacht of onvoorzienigheid.

Worden eveneens beschouwd als overmacht of onvoorzienigheid: diefstal, aanslagen, stakingen, opstand, lock-out, administratieve beperkingen, enz…

Indien één van de clausules in onderhavige AVV als niet geldig dient te worden verklaard, zal enkel die bepaling daartoe in acht genomen worden en geschrapt worden. Dit heeft geen invloed op de werkzaamheid van de andere bepalingen in onderhavige AVV, die van kracht zullen blijven.

Ieder beding dat als oneerlijk zou worden beschouwd, zal niet nietig verklaard worden door de bevoegde rechtbank maar kan door deze wel verminderd worden.

15. INTELECTUEEL EIDGENDOM

Alle elementen opgenomen in deze website maken het voorwerp uit van het eigendomsrecht van de verkoper en mogen niet zonder zijn toestemming gebruikt worden.

Elke nadruk, elke ongerechtvaardigde link of ander techniek van dien aard die niet toegestaan werd, dient op simpele vraag van de verkoper te worden verwijderd.

De verkoper gebruikt cookies. De gebruiker van deze website bevestigt kennis te hebben genomen van het bestaan van cookies en gaat akkoord met het gebruik ervan.