Copyright

JURIDISCHE INFORMATIE – GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Voor het gebruik van de website Otocycles gelden de algemene voorwaarden die hierna worden beschreven. Door te surfen naar deze website, verklaart u dat u kennis hebt genomen en zonder enig voorbehoud deze algemene gebruiksvoorwaarden hebt aanvaard.


KWALITEIT VAN DE INFORMATIE EN VAN DE DIENST, BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Otocycles besteedt de grootste zorg aan het ontwerp van haar website. Otocycles garandeert echter niet dat de informatie die erop wordt aangeboden juist is. De gebruiker is zich er ook van bewust dat deze informatie kan worden gewijzigd zonder dat dit vooraf wordt meegedeeld. Dit impliceert dat Otocycles elke verantwoordelijkheid afwijst inzake de inhoud van de website en het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

De hyperlinks die voorkomen op de website en die de gebruikers leiden naar andere websites impliceren geen verantwoordelijkheid voor Otocycles inzake de inhoud van deze websites. De risico’s die verband houden met het gebruik van deze websites zijn volledig voor de gebruiker. Hij zal zich moeten schikken naar de gebruiksvoorwaarden.

Bovendien kan Otocycles niet verantwoordelijk worden gehouden voor de fouten in de adressen van websites of de domeinnamen die voorkomen op de website.

Ondanks de inspanningen die werden gedaan om zoveel mogelijk elke storing te vermijden te wijten aan technische problemen, wijst Otocycles elke verantwoordelijkheid af voor dienststoringen of andere technische problemen.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, de lay-out, illustraties en andere samenstellende elementen van de website worden beschermd door het auteursrecht of, inzake databanken door een specifiek recht. Al deze elementen vormen de eigendom van Otocycles of desgevallend van een derde, bij wie Otocycles de nodige toestemmingen verkreeg.

Behoudens een andersluidend beding kan de tekst- of cijferinformatie die voorkomt op de website gratis gebruikt worden mits vermelding van de bron en enkel voor een gebruik dat noch commercieel is noch bedoeld voor publiciteit. Elke weergave van commerciële aard of om reclame te maken met deze informatie, en ook alle gebruiks- en weergavevormen van andere samenstellende elementen van de website, zoals de grafische lijn, de beelden, de geluiden of de informaticatoepassingen zijn strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Elk verzoek in die zin moet worden gericht aan de directie van Otocycles (info@otocycles.be).DOORGEGEVEN INFORMATIE

Geef geen illegale, bedreigende, lasterlijke, obscene, schandelijke, provocerende, pornografische of godslasterlijke informatie door, of eender welke andere informatie die kan leiden tot een burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, overeenkomstig de wet van het gebied waarnaar deze website verwijst.