Privacybeleid

De firma Otocycles (hierna genoemd « Otocycles », « wij » of « ons/onze ») hecht veel belang aan de bescherming van en respect voor uw persoonlijke levenssfeer.  Onderhavig beleid strekt ertoe u te informeren aangaande onze praktijken inzake het verzamelen, het gebruik en de verspreiding van de informatie die u ons dient te verstrekken via onze website Otocycles (hierna genoemd « website »).

CDit beleid (alsook onze Algemene Verkoopsvoorwaarden en elk document waar daarin naar wordt verwezen en ons Cookies beleid) vertegenwoordigt de manier waarop wij de persoonlijke gegevens, die wij inwinnen en die u verschaft, behandelen. Wij vragen u onderhaving document aandachtig te lezen zodat u onze praktijken die we toepassen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens kent en begrijpt.

Het gebruik van de website van Evercar impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van onderhavig privacybeleid door de bezoeker.

1. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij ?

Uw gegevens van persoonlijke aard (hierna « persoonlijke gegevens ») zijn gegevens die toelaten u te identificeren, hetzij rechtstreeks (gegevens zoals uw naam en voornaam laten een onmiddellijke identificatie toe), hetzij onrechtstreeks (gegevens zoals uw postcode, uw telefoonnummer of uw contractnummer laten een indirecte manier van identificatie toe).

Tijdens onze interacties met u, is het mogelijk dat wij aanleiding hebben om verschillende gegevens te verzamelen:

 • identificatiegegeens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail adres…) ;
 • demografische gegevens (zoals geslacht, taal, ouderdom) ;
 • professionele gegevens ;
 • locatiegegevens, met name IP adres;
 • informatie aangaande uw navigatiegedracht op onze website.

2. Wanneer verzamelen wij persoonlijke informatie en wat doen wij ermee ?

2.1. Wanneer u een verzoek tot contact via onze website indient

Wanneer u een verzoek tot contactopname via onze website indient, vragen wij uw naam, voornaam, firmanaam, e-mail adres, telefoonnummer.

Wij gebruiken die informatie om aan uw verzoek tot inlichtingen te beantwoorden, en u alle gevraagde informatie te verstrekken met betrekking tot onze producten en diensten. Wij kunnen u ook meermaals contacteren na uw verzoek tot contact teneinde uw verzoek tot inlichtingen op te volgen. Wij doen dit afhankelijk van ons rechtmatig belang om juiste en precieze informatie te verschaffen voor en na een aankoop en een verzoek tot inlichtingen of tot contact.

Wij bewaren de e-mails met een verzoek tot contact gedurende twee (2) jaar, daarna worden deze e-mails definitief gewist.

2.2. Tijdens het  surfen open onze website

Wanneer u onze website bezoekt, worden er serverlogs opgeslagen. De opslag van dergelijke logs is wettelijk wanneer de gebruiker naar behoren is geïnformeerd over de implementatie van het logging systeem en de bewaarde gegevens uitsluitend gebruikt worden om de veiligheid van het systeem en de detectie van anomalieën te waarborgen.

3. Aan wie geven wij uw persoonlijke gegevens vrij ?

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgeven aan derden, tenzij deze laatsten contractueel verbonden zijn met Evercar of handelen op vraag van of als onderaannemer van Evercar. Hun toegang is beperkt tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taak uit te voeren. Evercar vraag haar onderaannemers steeds naar de organisationele en technisch beschermingsmaatreglen vereist voor persoonlijke gegevens alsook de maatregelen ter garantie van hun strikte vertrouwelijkheid.

4. Worden uw gegevens doorgegeven hoe en waar ?

In de regel behouden wij uw persoonlijke gegevens binnen de Europese Unie. Maar, voor zover, bijvoorbeeld, een aantal van onze dienstverleners zich in landen buiten de Europese Unie (« Derde Landen ») bevinden, geven wij bepaalde persoonlijke gegevens door binnen Derde Landen. Dit kan met name het geval zijn naar Derde Landen waarvoor de Europese Commissie geen « adequaat beschermings»-besluit heeft genomen. In dat geval vergewissen we er ons van dat de overdracht gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke reglementering en waarborgen wij een voldoende bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van de fundamentele rechten der personen (met name door modelcontractbepalingen van de Europese Commissie).

5. Uw rechten

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en de verwerking ervan. U geniet van volgende rechten:

 • Recht op toegang
 • Recht op correctie
 • Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)
 • Recht op beperking
 • Recht op overdraagbaarheid

6. Cookies en gelijkaardige technologieën

Voor meer informatie hieromtrent, ga naar Cookies beleid.

7. Links naar andere websites en sociale netwerken

Onze website kan occasioneel links naar de websites van onze partners of derde ondernemeningen bevatten.  Gelieve te noteren dat die websites hun eigen privacybeleid voeren en dat wij iedere verantwoordelijkheid afwijzen met betrekking tot het gebruik dat deze websites maken van informatie ingewonnen wanneer u klikt op dergelijke links. Wij vragen u kennis te nemen van het privacybeleid van deze websites alvorens aan hun pversoonlijke gegevens over te maken.

8. Wijziging van ons privacybeleid

Wij kunnen ons verplicht zien om occasioneel wijzigingen of correcties aan onderhavig privacybeleid door te voeren. Indien wij van mening zijn dat het om ingrijpende wijzigingen gaat, zullen wij u hierover informeren via één (of meerdere) van volgende wijzen: (1) door de wijzigingen op onze website te vermelden, of (2) door u een e-mail te sturen of een bericht aangaande deze wijzigingen.Wij geven u eveneens de mogelijkheid om akkoord te gaan met deze ingrijpende wijzigingen. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment waarop ze gecommuniceerd werden en u ze heeft aanvaard; deze toestemming kan worden gegeven door het feit dat u onze website blijft gebruiken nadat deze wijzigingen in voege getreden zijn.

9. Contact

Voor al uw vragen met betrekking tot onderhavig privacybeleid of verzoeken in verband met uw persoonlijke gegevens kan u ons contacteren door:

 • een e-mail te sturen naar info@otocycles.be
 • dit online formulier in te vullen
 • of ons schriftelijke te contacteren op het volgende adres : Evercar SPRL, Rue de l’Yser 250, 4430 Ans

Versie bijgewerkt op 08 augustus 2018